ImageGereformeerde Kerk van Kampen

Klik op één van de onderstaande regels om de betreffende ANBI informatie te tonen...

ANBI-gegevens Diaconie en commissie ZWO

ANBI-gegevens diaconie en commissie ZWO

ANBI-gegevens diaconie: College van Diakenen en Commissie ZWO

A. Algemene gegevens

 Naam ANBI: College van Diakenen en Commissie ZWO
   
 RSIN/Fiscaalnummer:  824120474
 Website-adres:  www.gereformeerdekerkkampen.nl
 E-mail:  diaconie@gereformeerdekerkkampen.nl
 Adres:  Diaconie Gereformeerde Kerk Kampen
 Postcode:  8261GR
 Plaats:  Kampen
 Postadres:  Botermarkt 6

De Gereformeerde Kerk van Kampen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (de kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2, artikel 1, lid 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde, artikel X lid 3). Vanaf 1 januari 2016 heeft de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Kampen een eigen ANBI-status. De diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

ANBI-gegevens diaconie: College van Diakenen en Commissie ZWO.
Binnen onze plaatselijke kerk is het College van Diakenen met de beide Wijkraden van Diakenen verantwoordelijk voor de hulp binnen Nederland, en de onder de diaconie ressorterende Commissie ZWO is verantwoordelijk voor de hulp buiten Nederland. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde.

B. Samenstelling bestuur Het bestuur van de Gereformeerde Kerk van Kampen ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de daartoe verkozen ambtsdragers van deze gemeente. Het aantal leden daarvan kunt u vinden onder ANBI-gegevens kerk. Het College van Diakenen bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct, aangevuld met diakenen uit de beide Wijkraden van Diakenen, allen daartoe gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie, kortom voor alle diaconale aangelegenheden.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Overijssel-Flevoland (Ordinantie 11, artikel 3).

De werkzaamheden en het financiële beleid van de Commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen. Daarom zijn de gegevens van die commissie hieronder opgenomen. In de praktijk van de de Gereformeerde Kerk te Kampen functioneert de Commissie ZWO zelfstandig naast de diaconie, en daarom zijn de financiële en andere gegevens hieronder apart vermeld.

De Commissie ZWO bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers uit de beide wijken. Ook al deze leden zijn gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente.

C. Doelstelling en visie De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke ofwel algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Daaruit voortkomend zijn in het bijzonder de doelstellingen van de diaconie:
 • het in materieel en financieel opzicht begeleiden en zo nodig ondersteunen van gemeenteleden en niet-gemeenteleden die in een moeilijke situatie verkeren;
 • het daartoe inzamelen en zorgvuldig beheren van geld, ofwel de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard;
 • het werken aan een rechtvaardige samenleving in de gemeente en in de wereld; 
 • de toerusting van de gemeenteleden tot het invullen van hun diaconale roeping.
Als symbool van deze diaconale, dienende, taak, verzorgen de diakenen ook de viering van het Heilig Avondmaal in de kerkelijke erediensten.

De doelstellingen van de Commissie ZWO zijn in het bijzonder:
 • het onder de aandacht van gemeenteleden brengen van de nood in de wereld, door het dichterbij brengen van de wereld van veraf, om hen aan te zetten tot het invullen van hun diaconale roeping; 
 • het daartoe onder de aandacht brengen van het werk van de Commissie ZWO, van projecten van Kerk in Actie, en van projecten van andere organisaties, door middel van informatie via de Kerkbode, de websites, folders en affiches, en door het verkopen van agenda’s en zendingskalenders;
 • het inzamelen en zorgvuldig beheren van geld om de diaconale roeping mede inhoud te geven;
 • het steunen van projecten die gericht zijn op zending, werelddiaconale hulp en hulp bij rampen, en dat voornamelijk in samenwerking met Kerk in Actie en vooral financieel;
 • en daarnaast het behandelen van aanvragen voor hulp in deze wereld, gericht op zending en diaconale arbeid, buiten Kerk in Actie om.
D. Beleidsplan
 1. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link naar het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland
 2. Het beleidsplan van de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Kampen kunt u vinden via de link onderaan deze pagina.
 3. Het beleidsplan van de Commissie ZWO van de Gereformeerde Kerk van Kampen kunt u vinden via de link: beleidsplan Commissie ZWO.
E. Beloningsbeleid De diaconie van de Gereformeerde Kerk van Kampen heeft geen mensen in dienst. De diakenen ontvangen net als andere leden van (wijk)kerkenraden, colleges en commissies geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Hetzelfde geldt voor de leden van de Commissie ZWO.

F. Verslag activiteiten Het verslag van de activiteiten van de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Kampen kunt u vinden in het jaarverslag via de link onderaan deze pagina. Het verslag van de activiteiten van de Commissie ZWO van de Gereformeerde Kerk van Kampen kunt u vinden via de link: jaarverslag 2017 en jaarverslag 2018.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten voor zowel diaconie als Commissie ZWO als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk en het werelddiaconale werk vertonen een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie en van de Commissie ZWO in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De financiële gegevens van de Commissie ZWO van de Gereformeerde Kerk van Kampen kunt u vinden via de volgende links: Jaarrekening 2017 en begroting 2018 en jaarcijfers 2018 en begroting 2019. De financiële gegevens en het beleidsplan van de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Kampen kunt u vinden via onderstaande links:

Zie hier voor Beleidsplan College van Diakenen
het Jaarverslag 2016 College van Diakenen
de Jaarrekening 2016 College van Diakenen
het Jaarverslag 2017 College van Diakenen
het Jaarverslag 2018 College van Diakenen
de Jaarrekening 2017 College van Diakenen
de Jaarrekening 2018 College van Diakenen
en Begroting 2017 College van Diakenen
en Begroting 2018 College van Diakenen
en Begroting 2019 College van Diakenen
ANBI-gegevens Gereformeerde Kerk van Kampen

Zoeken